Kinderverblijf Glorieux
Ons aanbod in een klik
Wie zijn wij?
CKG staat voor Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.
Gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (of in het basisonderwijs), die moeilijkheden ervaren of vragen hebben bij de opvoeding, kunnen bij ons terecht.

Hoe werken wij?
De hulpverlening is vrijwillig. Om tot een succesvolle begeleiding te komen is medewerking van en samenwerking met de ouders een noodzakelijke voorwaarde.
De hulpverlening heeft een preventief karakter. We streven ernaar om vroeg op moeilijkheden, vragen, ouder-kind interacties in te spelen, zodat zwaardere problemen voorkomen kunnen worden. De ontwikkelingskansen van het kind staan hierbij centraal. Het CKG biedt tijdelijk hulp wanneer er voldoende perspectief is op verandering.
De opvoedingsverantwoordelijkheid blijft bij de ouders.
We vertrekken vanuit de aanwezige krachten in het gezin en bouwen hierop verder. Ouders worden ondersteund en versterkt in hun opvoedingsvaardigheden. Samen met de ouders willen we van de opvoeding opnieuw een aangenaam en positief gebeuren maken. Waar nodig wordt met de ouders een netwerk uitgebouwd (familie, vrienden, zorgverleners,…) om het gezin blijvend te ondersteunen.

Wat doen wij?
Wij werken vraaggestuurd. Ouders komen bij ons met hun verhaal. Samen bekijken we dan hoe we hen verder kunnen helpen. Het CKG biedt verschillende werkvormen (modules) aan. Een combinatie van modules en een soepele overgang van de ene naar de andere module is mogelijk. Op de volgende fiches wordt ons hulpaanbod uitgebreid beschreven.

Contact
Het CKG is 7 dagen op 7, 24u. op 24 bereikbaar.
Voor aanmeldingen en informatie kan u elke werkdag - tussen 09:00 en 18:00 - terecht op het nummer 055 23 68 68.

 

MOBIELE BEGELEIDING

Wat?
Het gezin wordt in de thuissituatie begeleid. Wekelijks gaat de gezinsbegeleider aan huis om met het gezin de vragen rond de opvoeding te verhelderen, de ouders te ondersteunen in hun pedagogische vaardigheden, het vertrouwen in zichzelf als ouder te vergroten en de ouder-kindrelaties binnen het gezin te versterken.
Daarnaast helpen we het gezin ook verder met eventuele bijkomende problemen, als deze zich voordoen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met andere diensten.

Hoe?
We vertrekken van de opvoedingsvragen van het gezin; vragen rond ouder-kind band, opvoedingsvaardigheden, ouderschap, opvoedingsvisie,… Ouders bepalen zelf, samen met de gezinsbegeleider, welke zaken zij veranderd willen zien.
De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden in het positief ouderschap en op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van de kinderen.
Het doel is om ouders sterker te maken opdat ze weer op eigen kracht verder zouden kunnen.
De gezinsbegeleiders werken hiervoor samen met mensen uit de omgeving van het gezin. Familie, vrienden en ook dienst- en hulpverleners worden - waar mogelijk/nodig - aangesproken en ingeschakeld, zodat het gezin zelf verder kan.

Duur
De begeleiding is
  • kortdurend (tot maximum 3 maanden)
  • langdurig (tot maximum 1 jaar)
Kostprijs
Gratis

 

TRIPLE P

Wat?
Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Triple P is een training voor ouders waarbij de boodschap van positief opvoeden centraal staat. Via het programma wordt ernaar gestreefd de positieve ouder-kindrelaties te bevorderen en ouders te helpen om moeilijk gedrag bij hun kinderen aan te pakken.

Hoe?
Ouders nemen ofwel deel aan het GROEPSPROGRAMMA Triple P. Het programma wordt gegeven door specifiek opgeleide begeleiders.
De groep bestaat maximaal uit 12 personen.
Het groepsprogramma bestaat uit verschillende groepssessies en enkele individuele gesprekken.
De inhoud van het programma wordt via een handboekje, een PowerPoint en dvd-fragmenten op een overzichtelijke wijze overgebracht. Via groepsdiscussies, interactieve oefeningen en het uitwisselen van ervaringen leren ouders ook van elkaar.
Ofwel volgen ouders het INDIVIDUELE traject. Een Triple-P begeleider komt dan 10 keer aan huis om samen met de ouder(s) het programma te overlopen.

Duur
Het groepsprogramma bestaat uit 6 sessies van 2 uur en 2 telefonische gesprekken.
Het individuele programma bestaat uit wekelijkse huisbezoeken (2u) gedurende 10 weken.

Kostprijs
Gratis deelname
Werkboek €10

 

TUIMEL

Wat?
Een groepje ouders komt samen met hun kind(eren) (0-6 jaar) naar de tuimelwerking voor activiteiten onder begeleiding. Er is ruimte voor ouder-kind activiteiten, spelmomenten, ouderactiviteiten, individuele en groepsgesprekken en uitstappen waarbij ouders en kinderen elkaar ontmoeten.
De begeleiders coachen en ondersteunen de ouders in hun ouderrol.

Hoe?
Via allerlei activiteiten in groep wordt aan opvoedingsthema’s gewerkt en zoeken we samen naar oplossingen voor moeilijkheden en onzekerheden die ouders ervaren bij de opvoeding van hun kind.
Op deze wijze:
  • Bevorderen we de band tussen ouder en kind
  • worden opvoedingsvaardigheden versterkt
  • volgen en stimuleren we de ontwikkeling van het kind
  • bieden we een luisterend oor
  • leren ouders andere ouders kennen
De focus ligt op ervaringsgericht leren (samen doen) en sociaal leren (leren van elkaar).
Om intensief samen te kunnen werken, wordt de grootte van de groep beperkt gehouden.

Duur
Een tuimelbegeleiding duurt maximum 6 maanden.

Kostprijs
De begeleiding is gratis.
De ouders betalen een bijdrage voor het eetmoment.

 

AMBULANTE OPVANG
Wat?
We voorzien overdag (of ’s nachts) opvang voor (voornamelijk) niet-schoolgaande kinderen.
Ambulante opvang wordt ingezet wanneer ouders moeilijkheden in de opvoeding ervaren en tijdelijke ambulante opvang de nodige rust kan brengen voor ouder en kind.
Deze ambulante opvang wordt ingezet ter ondersteuning van een mobiele begeleiding of een pedagogische training.

Hoe?
De kinderen verblijven een afgesproken aantal dagen per week in de leefgroep van het CKG. De ambulante opvang is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en dit van 9u tot 16u.
De kinderen worden opgevangen in een aangepast leefgroepklimaat met focus op onder meer ontwikkelingsstimulatie, gehechtheid, welbevinden, betrokkenheid,… Om dit te kunnen garanderen verblijven er slechts een beperkt aantal kinderen tegelijkertijd in de leefgroep. Ouders worden verder geholpen met hun opvoedingsvragen door middel van mobiele begeleiding, individuele training of tuimelbegeleiding.

Duur
Tot maximum 3 maanden.

Kostprijs
Het gezin betaalt een bijdrage bepaald op basis van het gezinsinkomen.

 

INDIVIDUELE PEDAGOGISCHE TRAINING
Wat?
Ouders van kinderen die ambulant of residentieel in het CKG worden opgevangen, kunnen extra ondersteund worden met individuele pedagogische trainingen.
Zaken die aan bod kunnen komen tijdens deze trainingen zijn praktische, verzorgende vaardigheden; zoals badje geven, nageltjes knippen, fruitpap maken en geven,… en ruimere pedagogische vaardigheden; zoals samen spelen, ontwikkeling van het kind bevorderen, interactie met baby aangaan,…

Hoe?
Er wordt vertrokken van de opvoedingsvragen van de ouders. Ouders die zich onzeker voelen over of vragen hebben bij concrete pedagogische handelingen, kunnen die samen met een begeleider in de leefgroep inoefenen. Door middel van observeren en samen doen, krijgt de ouder concrete vaardigheden onder de knie. Ouders worden stap voor stap ondersteund om sterker te worden in opvoedende handelingen.

Duur
Een individuele training vindt 1 tot 3 keer per week plaats, gedurende maximum 3 maanden.

Kostprijs
Gratis

 

KORTE RESIDENTIËLE OPVANG
Wat?
Het CKG biedt dag- en nachtopvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Dit ter ontlasting van het gezin en/of ter ondersteuning van het opvoedingsgebeuren in de thuissituatie.
De combinatie met thuisbegeleiding is mogelijk.

Hoe?
De kinderen worden opgevangen in een aangepast leefgroepklimaat met focus op onder meer: ontwikkelingsstimulatie, gehechtheid, welbevinden, betrokkenheid.
Om dit te kunnen garanderen verblijven er slechts een beperkt aantal kinderen tegelijkertijd in de leefgroep.
Geborgenheid en emotionele ondersteuning staan centraal.
Er wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar huis. De contacten met de ouders (bezoek, weekends naar huis,…) worden zo veel mogelijk aangemoedigd en ondersteund.

Duur
Tot maximum 6 weken.

Kostprijs
Het gezin betaalt een bijdrage bepaald op basis van het gezinsinkomen.

 

LANGE RESIDENTIËLE OPVANG
Wat?
Het CKG biedt dag- en nachtopvang voor kinderen van wie de ouders aangeven dat de opvoeding thuis moeizaam verloopt. We gaan samen met de ouders op zoek naar de meest optimale oplossing in het belang van het kind, bij voorkeur een terugkeer naar huis. De duur van de begeleiding en het uiteindelijke perspectief is niet altijd geweten bij aanvang. Maar we bieden het gezin de kans om de begeleiding gedurende een langere tijd op te zetten en een vertrouwensrelatie en werkrelatie met de begeleiders van het CKG op te bouwen.
Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat er bij de Intersectorale Toegangspoort een aanvraag moet ingediend worden (aan de hand van een A-document).

Hoe?
De kinderen worden opgevangen in een aangepast leefgroepklimaat met focus op onder meer: ontwikkelingsstimulatie, gehechtheid, welbevinden, betrokkenheid,.. Om dit te kunnen garanderen verblijven er slechts een beperkt aantal kinderen tegelijkertijd in de leefgroep. Geborgenheid en emotionele ondersteuning staan centraal.
We werken vanuit het geloof in de krachten van het gezin om de kinderen terug thuis te willen/kunnen opvangen. We houden hierbij rekening met het tempo van het gezin. Om tot een stabiele situatie te komen, is het nodig de ouders tijd te geven om samen te werken aan (eventuele) randproblemen en pedagogische vaardigheden. Dankzij de langere begeleidingstermijn van het gezin willen we de kansen op een succesvolle terugkeer naar huis vergroten. We wensen de algemene draagkracht en het (in)formele netwerk van het gezin te versterken, zodat het gezin verder kan op eigen kracht.

Duur
Tot maximum 1 jaar.

Kostprijs
Het gezin betaalt een bijdrage d.m.v. 2/3 van de kinderbijslag.

 

JUNTO
Wat?
Junto is een uitbreiding van het aanbod ‘mobiele begeleiding’ en een samenwerking van CKG Glorieux en vzw Amon.
Er wordt hulp geboden aan gezinnen met jonge kinderen die in zeer moeilijke omstandigheden leven en waarbij uithuisplaatsing van de kinderen dreigt.
Het doel van de begeleiding is - via thuisbegeleiding - maatregelen te treffen met alle betrokkenen (gezinsleden, verwijzer en Junto) om de situatie binnen het gezin te stabiliseren. We willen de veiligheid en het welzijn verbeteren, verhogen en garanderen zodat de minderjarigen thuis kunnen blijven wonen.

Hoe?
Samen met alle gezinsleden en de doorverwijzer wordt er op zoek gegaan naar de reeds bestaande krachten in het gezin en worden deze versterkt. Voor verdere noden kan andere hulp (familie, diensten, hulverlening,…) ingeschakeld worden ter ondersteuning. Deze gebundelde krachten geven een antwoord op de zorgen. Er wordt dan ook vooral ingezet op het samenwerken met andere diensten (aanbod binnen het CKG en vzw Amon, K&G, CGGZ,…)
Wekelijks komt een contextbegeleider aan huis om samen het gemaakte actieplan op te volgen.

Duur
Tot maximum 6 maanden.

Kostprijs
Gratis.